Du er her

Affald til deponi

Alle affaldsproducenter er forpligtet til at sikre, at affald, der afleveres til deponering, er grundlæggende karakteriseret. For alle læs affald, der afleveres til deponering, skal der derfor være en beskrivelse af affaldets egenskaber m.v. Det gælder uanset hvilken affaldsklasse affaldet tilhører. Beskrivelsen af affaldet sker på en deklaration, der skal udfyldes af affaldsproducenten.

Du skal udfylde deklarationen online her.

 

Affaldsklasser

Som noget nyt inddeles deponeringsegnet affald i 4 såkaldte affaldsklasser, disse er:

Inert
Mineralsk
Blandet
Farligt

Det deponeringsegnede affald kategoriseres i ovenstående klasser på baggrund af affaldet egenskaber. Affaldets egenskaber fastlægges ved en grundlæggende karakterisering, som i store træk er en udvidet beskrivelse af affaldet. Farligt deponeringsegnet affald skal ydermere underkastes udvidede analyser for affaldets kemiske sammensætning og udvaskningsegenskaber. For Inert, mineralsk og blandet deponeringsegnet affald er der ikke krav om udvidede tests.
Reno Djurs’ deponeringsanlæg i Glatved er blevet klassificeret af myndighederne og denne klassificering afgør, hvilke krav, der skal stilles til fx udvaskning af forurenende stoffer fra deponiaffaldet.

Myndighederne har fastsat en anlægsspecifik positivliste over affald fordelt på de 4 affaldsklasser. Kun affald, som er opført på denne positivliste, må modtages til deponering ved Reno Djurs. Deponeringsegnet affald, der ikke er opført på positivlisten, kan ansøges optaget efter særlige procedurer.

Reno Djurs’ positivliste kan ses og downloades her

Såfremt affaldet ikke er opført på positivlisten skal affaldet findes på
Listen over affald (EAK) som kan ses her.

Hvem gør hvad?

Det er affaldsproducenten, som skal deklarere sit deponeringsegnede affald.

Det er affaldsproducenten, der kender affaldet og hvad der er lagt i fx en større container. Dette betyder også, at en transportør eller chauffør ikke kan deklarere deponeringsegnet affald på vegne af en virksomhed.

Alt deponeringsegnet affald skal deklareres forud for aflevering til deponering og Reno Djurs skal godkende og acceptere modtagelse af det deponeringsegnede affald. Deponeringsegnet affald, som ikke er deklareret og accepteret før aflevering, skal afvises ved vejerboden.

Reno Djurs gennemgår og vurderer tilsendte deklarationer/karakteriseringer. Såfremt affaldet kan accepteres til deponering, vil der blive udstedt en deklaration med stregkode til affaldsproducenten. Denne deklaration/stregkode skal benyttes ved indvejningen af affaldet. Såfremt deklarationen ikke medbringes, kan affaldet ikke afleveres og vil blive afvist ved vejerboden.

Affald inspiceres med kamera ved indvejningen samt ved aflæsning. Såfremt affaldet ikke stemmer overens med den medfølgende deklaration, vil affaldet blive afvist.

Deponeringsegnet affald, der ikke er sorteret korrekt i henhold til modtagekrav eller anvisninger i forbindelse med accept af affaldet, vil blive afvist.

Sagsgangen er som følger:

  1. Affaldsproducent deklarerer sit affald via Reno Djurs’ hjemmeside
  2. Reno Djurs modtager deklarationen og vurderer denne
  3. Reno Djurs giver accept eller afviser modtagelse af affaldet
  4. Der sendes e-mail vedhæftet deklaration med stregkode eller afslag
  5. Affaldsproducenten afleverer deklaration til transportøren, når denne afhenter affaldet
  6. Transportøren benytter deklaration/stregkode ved indvejning af affaldet
  7. Reno Djurs kontrollerer affaldet og sammenholder det med deklarationen
  8. Ved accept af affaldet udstedes en kvittering (vejebon) for affaldet
  9. Ved afvisning skal transportøren fragte affaldet tilbage til affaldsproducenten, som skal sortere affaldet.
  10. Ved afvisning er Reno Djurs forpligtet til at informere deponeringsanlæggets tilsynsmyndighed, affaldsproducenten og hjemkommunen om afvisningen og årsagen hertil.

 

Test af deponeringsegnet affald

Som nævnt ovenfor er det kun deponeringsegnet affald tilhørende affaldsklassen farligt affald, som skal testes med henblik på en dokumenteret beskrivelse af affaldets sammensætning og udvaskningsegenskaber.

Mineralsk affald og blandet deponeringsegnet affald skal ikke testes.